ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรวิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับใช้เป็นไส้ไม้ฯ