ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรวิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับใช้เป็นไส้ไม้ฯ

โดยทั่วไปปาล์มน้ำมันจะถูกตัดโค่นเพื่อปลูกใหม่ที่อายุประมาณ 25-30 ปี ในปัจจุบัน ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันเลย เนื่องจากเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นต่ำและความแข็งแรงต่ำ การใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันในรูปของไม้แปรรูปเหมือนไม้โดยทั่วไปจึงเป็นไปได้ยาก

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้ประดิษฐ์จากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้(http://wood.wu.ac.th/) และ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ทำการวิจัยและค้นพบกรรมวิธีการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น โดยจะเน้นการใช้ประโยชน์จากไม้ปาล์มน้ำมันบริเวณใจกลางของหน้าตัดที่มีความหนาแน่นต่ำด้วยการนำไปใช้เป็นไส้ของแผ่นโครงสร้างแซนวิชน้ำหนักเบา ซึ่งแผ่นโครงสร้างแซนวิชนี้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ ส่วนผิว ส่วนไส้ และส่วนของกาวที่ใช้ยึดระหว่างผิวซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูปได้ นับเป็นการค้นพบวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ที่ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลผลงาน:
อนุสิทธิบัตร เรื่อง วิธีการเตรียมไม้ปาล์มน้ำมันสำหรับใช้เป็นไส้ไม้และกรรมวิธีการขึ้นรูปไม้แผ่นแซนวิชน้ำหนักเบาที่มีไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้ คำขอเลขที่ 1203000792 ยื่นคำขอเมื่อ 14 ก.ย.2555 รับคำขอเมื่อ 14 ก.ย.2555
ประดิษฐ์โดย: อาจารย์สุธน ศรีวะโร, ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน, ดร.พรรณนิภา เชาวนะ และ ผศ.ดร.บุญนำ เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน: หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ถือสิทธิ: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ฯ โทร.0-7567-3575 ,http://ipmo.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ipmo.wu.ac.th/, http://wood.wu.ac.th/

TOP