ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

002 นางสาวสาวิตรี นวลสง
005 นางสาวอัจฉรา บุญวรรณ
015 นางสาวกัญญา หนูเดช
100 นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด
102 นางสาวเสาวณิต เซ่งตระกูล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP