กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ