ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 12/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

001 นายธรรมวิทย์ บุษบา
002 นายพันธรัตน์ แก้วเกลี้ยง
003 นางสาวชุติมา ชลสาคร
100 นางสาวนิภาวรรณ สิทธิแพทย์
101 นายพนธพร วรพงศ์
102 นางสาวชลลดา ศิริเสตสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. หลักสูตรการสอบ
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
หรือ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP