ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานต้อนรับและบริการ โครงการเรือนวลัย