ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 20/2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร  จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 20/2564  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

 บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                   ก.  รายชื่อ

                                    001  นายกฤตภาส  ปาณะพงศ์

                                    002  นายเจนวิทย์  รักษาเจริญ

                   ข.  กำหนดสอบ :  วันที่ 8 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 19 ที่นั่ง อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่สอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ 


TOP