ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานบริการห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฎิบัติงานระบบงานบริการห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่ง/อัตรา
- ระบบงานบริการห้องทดลอง
ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 60 ปี
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
4. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่สามารถแพร่เชื้อโรคร้ายแรงได้ และต้องเป็นผู้มีมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในการทำงานราชการ และไม่เสพยาเสพติดใด ๆ (ห้ามดื่มสุราของมึนเมา สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นใด)
5. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. มีความรู้ทางด้านช่าง/เกษตร/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ห้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
3. มีความรู้เรื่องระบบความปลอดภัย เช่น เกี่ยวกับการดับเพลิง
4. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค การกำจัดหรือบำบัดขยะติดเชื้อก่อนส่งทำลาย เป็นต้น

ข. การสมัคร ผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ชั้น1 ในวันที่ 20,21 และ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผู้ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเดิม หากมีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่แต่ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันที่ 20, 21และ23 ตุลาคม 2555 เพื่อแจ้งความประสงค์สมัคร ส่งเอกสารและขอรับการตรวจหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้โอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ง. การคัดเลือก มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ ๑ มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จ. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2555
ประกาศรับสมัคร

วันที่ 20,21,23 ตุลาคม 2555
รับสมัคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555
1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 31 ตุลาคม 2555
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ฉ. เงื่อนไขอื่น ๆ
๑. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยจะต้องมีผู้ทำสัญญาค้ำประกันการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
7. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP