ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
ปฏิบัติงานระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสาน
นายธรรมนูญ กาญจนภักดิ์

- ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
1. นายสัญญา อินณรงค์
2. นายสาธิต สุทธิรักษ์
3. นายจิรศักดิ์ เพ็ญพงศ์

- ตำแหน่งพนักงานสายตรวจ
1. นายจรูญ สะหะกุล
2. นายบำรุง จันทร์สุวรรณ
3. นายบุญลือ เกลี้ยงกลม
4. นายสัญญา เจริญผล
5. นายพรประสิทธิ์ สมสังข์
6. นายสุชาติ ณ ปานแก้ว
7. นายธรรมรงค์ ชาตะกาญจน์
8. นายสามารถ รอดสม
9. นายราเชษฐ์ โยธาศรี
10. นายสมชาย พาหุบุตร
11. นายธัย กาญจนภักดิ์
12. นายเชต นุ่นสงค์
13. นายสมบัติ บัวผัน

- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. นายทวี ศักดิ์ศรี
2. นายสุวิทย์ สายทอง
3. นายจรัญ สุขเดโช
4. นายสุเวียง สังขภิรมย์
5. นายพยง ทองปนะ
6. นายจำลอง หมื่นหยัน
7. นายสุทัศน์ โชติกะ
8. นายพรศักดิ์ รักญาติ
9. นายสมชาย สมศักดิ์
10. นายจเร เพ็ชรมณี
11. นายฟอง เพ็ชรมณี
12. นายไพจิตร คงสนิท
13. นายเอกชัย ม่วงภาพ
14. นายนิพนธ์ ดำบอน
15. นางประนอม เสนาปรึกษ์
16. นางจริยา คงชัยศรี
17. น.ส.สาคร คงทอง
18. นางยุพิน พนาลี
19. นางจินดา เลิศล้ำ
20. นางปราณี สัณฐมิตร
21. นางณัฐณิชา สุขสวัสดิ์
22. นางอรพิน คงเมืองแท้
23. นางโสภา ทองประพันธ์
24. นายวันชัย กำลังดัดษณะ
25. นายเสรี บุญทอง
26. นายสุวิทย์ กิ่งรัตน์
27. นายประเสริฐ พลหาญ
28. นายปัญญา อามิตร
29. นายศศิธร เมืองจันทร์
30. นายประมวล อิสสระ
31. นายสุนันท์ ธานินพงศ์
32. นายภาณุมาศ สุขทอง
33. นายจรินทร์ นวลปาน
34. นายสมหมาย มีแสง
35. นายจัด ช่วยอนันต์
36. น.ส.สกลวรรณ สงวนทรัพย์
37. นางอนงค์ ยอดประเสริฐ
38. นางมุกดา ทองมาศ
39. นางสุนันทา รอดสม
40. นางศิริรัตน์ สุดเพียร
41. นางบุญภา กำลังดัดษณะ
42. น.ส.อิทธิพร อินทะสา
43. นางจรรยา จันมณี
44. น.ส.จิราภรณ์ พรหมมาศ
45. นางวรรณา บุญเจริญ
46. นางสุชดา สารพัสดุ์
47. น.ส.สุมล นาคัน
48. น.ส.ศิริรัตน์ สุขศรี
49 น.ส.ละเมียด สมศักดิ์
50. น.ส.วรรณดี สมศักดิ์
51. นางรุจิราวัลย์ โชติจินดากร
52. นางสุธานิษฐ์ พันธรักษ์
53. นายทักษิณ เวทยาวงศ์
54. นายอำนาจ ชัยแก้ว
55. น.ส.สมศรี ฤทธิ์มุณี
56. นายสมใจ ทองคำ
57. นางสำเริญ สุภาพโรจน์
58. นายอดีต สมสังข์
59. น.ส.นฤมล เวทยาวงศ์
60. นางกาญจนา ชื่นชม
61. นายอมร อินทมาศ
62. นายโชคดี พนาลี
63. นายเฉลิมศักดิ์ ช่องสกุล
64. น.ส.จิดาภา รักษาพล
65. น.ส.สมพร วิมานสุข
66. นายอัศนี สัณฐมิตร
67. นายวราวุฒิ แก้วประดับ
68. นายอุทัย หมาดหล้า
69. น.ส.กานดา ยีหยง
70. น.ส.อมรรัตน์ ช่วยรักษ์
71. น.ส.เทียนประไพ พฤกษกลำมาศ
72. นายศุภชัย ไหมนุ้ย
73. นายไพรัช รอดสม
74. น.ส.ยุพารัตน์ แซ่ห่าน
75. นายสุพจน์ นพรัตน์
76. น.ส.ลักษมณ บุญช่วย
77. นางณัฐกมล ขวัญสง
78. นายสายัญ หวานสนิท
79. น.ส.ศิริยา ศรีจันทร์
80. นายชาญยุทธ มนัสตูล
81. นายสมศักดิ์ ประดา
82. นายประสิทธิ์ พรหมมา
83. น.ส.ฐิติวรรณ ชัยแก้ว
84. น.ส.จุลีพร แก้วนาค
85. นายพรชัย สุขเดโช
86. นางจำปา เส้งเซ้ง
87. นางสมมาศ นาวารัตน์
88. นายสงวน โพนพุทธ
89. นางนันทิชา สารมาศ
90. นายสมยศ เทพเฉลิม
91. นายเฉลิมฤทธิ์ ชิตรัฐถา
92. น.ส.สร้อยสุดา นาคเพ็ชร
93. นางพรรณรัตน์ ฟุ้งเฟื่อง
94. น.ส.เอมมิกา งามคม
95. น.ส.อ้อมจิตร จารุศักดาเดช
96. นายจเร สุขสบาย
97. นางยุพา แซ่เขา
98. นายธนาพร ลิจ้วน
99. นายพีรพงศ์ พลวารินทร์
100. นางบุบผา ยี่รัมย์
101. นายอานนท์ พรหมมา
102. น.ส.จันทิรา วงศ์ชัย
103. นายน้อย ดับเพชร
104. นางอาภรณ์ บุญเพ็ง
105. นายสมชาย จันทร์หริก
106. นายจักรพันธ์ สุทธิรักษ์
107. นายประทีป ช่างชล
108. นางพิไลวรรณ ช่างชล
109. นายณรงค์ ขันทอง
110. น.ส.วรรณา ช่วยชู
111. นายสุทธิศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
112. น.ส.กาจนา ช่วยชู

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

การสอบ

1. สอบปฏิบัติทักษะ/เทคนิค
2. สอบสัมภาษณ์


TOP