ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/๒๕๕5 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวเสาวณิต เซ่งตระกูล

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
 


TOP