ข่าวทั่วไป

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สืบเนื่องจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่มีมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อและประสานงาน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารใหม่ ดังนี้

1.ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3176
2.นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3183
3.นางนันทิชา เปาะทองคำ จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3113
4.นายเริงศักดิ์ คันธมาศ จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3128
5.นางสาวกัญญา หนูเดช จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3128
6.นางแสงหทัย ขับกล่อมส่ง จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3174
7.นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3175
8.นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3181
9.นายอนันต์เดช ศรีราพร จนท. บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3182
10.นางสาวจุรีย์พร สุวรรณ พนักงานธุรการ โทรศัพท์หมายเลข 0 7567 3177

โทรสารประจำหน่วยงาน หมายเลข 0 7567 3114

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


TOP