ผลงานและรางวัล

นักวิจัยม.วลัยลักษณ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

ทีมนักวิจัยโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยทีมอปท. เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ พร้อมคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.สมจินตนา คุ้มภัย รองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์  อาจารย์ชวพงษ์ นุ้ยสุข จากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์วชรวรรษ พรหมมา จากหลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน นำทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเข้าถึง เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในงาน “พลิกโฉมประเทศไทยด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ในกิจกรรมช่วงเช้า ณ เวทีกลาง Highlight Stage ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานการวิจัยที่นำมาสู่การได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ สร้างความสนใจอย่างมากรวมถึงได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายณ ห้องโลตัส 1-2 เป็นการปาฐกถา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างไร”  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี และการอภิปรายในเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาคเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย” ซึ่งคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าว ร่วมกับ รศ.ดร. วรรณา ประยุกต์วงศ์ รศ.ดร.สุขสันต์ กันตะบุตร และ ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ โดยมีอาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย ในเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจุลภาคเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย ด้วย บ้าน วัด โรงเรียน อปท และโรงพยาบาล” โดย ศาสตราจารย์.ดร.อภิชัย พันธเสน คุณกฤษดา สมประสงค์ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และ รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร ก่อนสรุปปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์.ดร.อภิชัย พันธเสน ที่กล่าวถึง โอกาส ความหวัง และความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สมดุล และยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงแก่ประชาชน ภายใต้พลังของทุกภาคส่วนที่เห็นได้จากความร่วมมือกันพลิกโฉมประเทศไทยด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ในครั้งนี้


TOP