ข่าวทั่วไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา นายนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

TOP