ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์