Location

0 7567 3000

ผลงานและรางวัล

สุดยอด!! น้องยูฟ่า เด็กวิทย์กีฬาฯ คว้าเหรียญทอง การแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

12/10/2565

724

นางสาวธารา บริสุทธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักศึกษานักกีฬาในโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา คว้าเหรียญทอง ประเภท ทาชิวาซ่า รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม จากการเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยปีนี้มีนักกีฬายูยิตสูจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 1,434 คน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต