ขอเชิญฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยเลขาธิการสมาคมอาเซียน