ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยเลขาธิการสมาคมอาเซียน

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และผู้สนใจ เข้าฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย เลขาธิการสมาคมอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากเลขาธิการสมาคมอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางกลับมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ตอบรับคำเชิญมากล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการกล่าวปาฐกถาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์มองเห็นแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับบัณฑิตของประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้แจ้งชื่อได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ คุณจุฑาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์ โทรศัพท์ 0 7567 3768, 0 7567 3762 หรือ อีเมล์ juthapad.be@wu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด

TOP