Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๘ อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25/01/2566

1095

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประการ 

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม  

ประกาศ ณ  วันที่   25 มกราคม พ.ศ. 2566