ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดตัวค่ายรัฐศาสตร์กับ Universiti Putra Malaysia

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะประกอบด้วยอาจารย์วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ อาจารย์นันทิดา จันทร์ศิริ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนางจิราพร กาฬสุวรรณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เดินทางไปเข้าค่าย A Journey of Discovery in Political Science ณ มหาวิทยาลัย UPM หรือ Universiti Putra Malaysia เมื่อค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

ค่ายพัฒนานักศึกษา "A Jurney of Discovery in Political science " เป็นค่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนานักศึกษาภายใต้บันทึกลงนามความเข้าใจ หรือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti Putra Malaysia จัดขึ้นโดยความร่วมมือของส่วนวิเทศสัมพันธ์ สาขารัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะ Human Ecology, UPM มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากทั้งสองมหาวิทยาลัยจำนวน 40 คน โดยรูปแบบของค่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ

ส่วนที่ 1 : จัดขึ้นที่ UPM ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2555
ส่วนที่ 2 : จัดขึ้นที่ WU ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2556

ตัวอย่างกิจกรรมที่นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาจะได้มีโอกาสเข้าร่วม เช่น การเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภา การศึกษาดูงานที่ทำเนียบรัฐบาล เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาเลเซีย พระราชวัง การอภิปรายในหัวข้อทางการเมืองและการปกครองร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาของ UPM เป็นต้น
 


ประมวลภาพ


TOP