อธิการบดี มวล.ต้อนรับอธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ และคณะ