ข่าวทั่วไป

อธิการบดี มวล.ต้อนรับอธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ และคณะเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 14 คน นำโดย ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี เดินทางมาศึกษาดูงานระบบงานแผนและนโยบาย ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TOP