Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนายสัตวแพทย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

17/03/2566

396

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี    จำนวน 1 ราย   ดังนี้

  001  นายคณพศ  มาศศรี

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม C9/3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อาคาร C ชั้น 9 

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ