ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางธุรกิจซอฟแวร์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร ฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย
พัฒนา Aplication บนระบบปฎิบัติการ Android เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนา Application ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และสามารถนำไปใช้งานได้จริงบนระบบปฏิบัติการ Android
อบรมทักษะด้านธุรกิจ เน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะทางด้านธุรกิจ เข้าใจการตลาด การจัดการองค์กร การบริหารการเงินและการลงทุน เข้าใจรูปแบบการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ ฝึกการเขียนแผนธุรกิจด้านซอฟแวร์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจากตัวแทนภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาในการอบรม
วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2555, 5 - 6 มกราคม 2556, 12 - 13 มกราคม 2556

สถานที่จัดอบรม

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การรับสมัคร
ผู้เข้าอบรมต้องสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมกับชำระค่าประกัน 2,000 บาท (เงินค่าประกันจะคืนให้เมื่อเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 80%)

สมัครได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โทรศัพท์ 075-673573, E-mail sukimplee.ni@gmail.com

รูปแบบของโครงการ
1) การจัดอบรมแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ อบรมทักษะทางธุรกิจ
2) จัดประกวดผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท รองชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท

ค่าใช้จ่าย
ฟรี ค่าลงทะเบียน, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารพักเบรก, ค่าเอกสารอบรม, วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://wu-stsp.wu.ac.th, http://walai-ubi.blogspot.com, http://facebook.com/walai.ubi

หมายเหตุ PC หรือ Notebook ผู้เข้าอบรมต้องนำมาเอง


TOP