ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ฯ จัดการศึกษาภาคสนาม รายวิชา COS