ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์ฯ จัดการศึกษาภาคสนาม รายวิชา COS

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะ ร่วมกับ Fair House Villas and Spa ได้จัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามให้แก่นักศึกษารายวิชา COS - 330 Ecological Modeling สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ บริเวณหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2555 โดยปลูกปะการังบนแผงอนุบาลปะการังจำนวน 10 แผงภายใต้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังโดยใช้การบำบัดน้ำเชิงนิเวศวิทยา (Reef Restoration Initiatives with Ecosystem Philosophy) พร้อมทั้งเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม ACDsee, Photoshop และ CPCE เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปะการังบนแปลงอนุบาล กิจกรรมได้สร้างความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างมาก

TOP