ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 12/2566  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  12/๒๕66  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรการสอบ และกำหนดการสอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

                   ก.  รายชื่อ

                             001  นายทรงภพ  โชตยาสีหนาท

                             002  นางสาวนัจวา  ปุเต๊ะ

                             003  นางธีรนุช  บุญญาคม

                             004  นางสาวจิราวรรณ  ศรีฟ้า

                             005  นายฟาร์ณัฐ  ระยะวรรณ

                             006  นางสาวสารีนา  นาเอก

                             007  นายประพันธ์  ทองซุ่ย

                             008  นางสาววันนิสา  เสือแก้ว

                             009  นางสาวมัณฑิตา  แก้วสุด

                             010  นางสาวณฐมน  สุขโต

                             011  นางสาวสิรินทรา  วงศ์เมฆ

                             012  นางสาวสิริมา  สุขสบาย

                             013  นางสาวคีตภัส  สมทรง

                             014  นางสาวมุฑิตา  ขันแก้ว

                             015  นางสาวชยาภรณ์  ทองสม

                             016  นางสาวสาวิณี  นาคขวัญ

                             017  ว่าที่ ร.ต.สกนวัจน์  เกื้อเพชร์แก้ว

                             018  นายจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร

                             019  นายปรมินทร์  กาญจนหิรัญ

                   ข.  หลักสูตรการสอบ  :  สอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565   ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ  ดังกล่าวได้จาก QR Code ด้านล่าง  หรือ ลิงค์ https://shorturl.at/dxMNS

                   ค.  กำหนดสอบ  :  วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00-10.00  น.   ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                   อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ   และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบในขั้นตอนต่อไป


ข่าวเด่น

TOP