Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประสานงาน ส่วนบริการกลาง

อัพเดท : 02/06/2566

858

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งพนักงานประสานงาน  สังกัดงานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไปและกำจัดขยะ ส่วนบริการกลาง  จำนวน 3 ราย   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ   นางสาวกฤตยา  นาควานิช

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวรัชกานต์  ศรีวิสุทธิ์

อนึ่ง   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม