Location

0 7567 3000

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

02/06/2566

676

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/2566 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน  จำนวน 4 ราย    ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ   นายทรงภพ  โชตยาสีหนาท

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ตามลำดับ

      (1) นางสาวพรปวีณ์  เมืองจันทร์

      (2)  นางสาวณัฐวดี  เกษรบัว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม