ข่าวสมัครงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตําแหน่ง

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รับสมัครงานตําแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตําแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี สามารถใช้โปรแกรม Word and Excel ได้คล่อง
 • เพศหญิง หรือชาย กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์/ทักษะทางเคมีวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือทดสอบ  หรือได้เคยทำงานในห้องปฏิบัติการยางแท่ง   และมีภูมิลำเนาที่นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน                   

ทำงานวิจัยโดยเน้นการทดสอบสมบัติของยางดิบและสมบัติอื่นๆ จัดทำรายงานผลงานวิจัย

 

กําหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 • ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์มาที่ ผศ.ดร.อรสา   ภัทรไพบูลย์ชัย ทาง e-mail : orasa.pa@wu.ac.th หากคุณสมบัติผ่าน จะนัดมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป
 • วันสัมภาษณ์ให้นำใบแสดงผลการศึกษา และความสามารถอื่นถ้ามี
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาขน

 

กําหนดการคัดเลือก

 • กำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-14.00 น.

 

สถานที่รับสมัคร และติดต่อสอบถาม คุณรชาญา   ศิริกุลชัยกิจ  อาคารวิชาการ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-672305  หรือ 075- 672331 E-mail: kkannika@wu.ac.th


TOP