ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 40/2555 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวกมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวรัตนีกรณ์ โภชากรณ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 40/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 ตำแหน่งและสังกัด ชื่อ-สกุล สำรอง อาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ นางสาวรัตนีกรณ์ โภชากรณ์ สาขาวิขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

TOP