อ. บุณฑรี จันทร์กลับ และ อ. ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ ร่วมปรึกษางานวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตจากประเทศสวีเดน