ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อ. บุณฑรี จันทร์กลับ และ อ. ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ ร่วมปรึกษางานวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตจากประเทศสวีเดน

อ. บุณฑรี จันทร์กลับ สำนักวิชาการจัดการ และ อ. ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและปรึกษางานวิจัยกับ Ms. Sarah Chong นักศึกษาบัณฑิตจาก Lund University ประเทศสวีเดน ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
 
Ms. Sarah Chong อยู่ระหว่างการทำวิจัยในประเทศไทยกับ Stockholm Environment Institute (SEI) Asia Center ร่วมกับ Asian Coastal Resources Institute-Foundation เกี่ยวกับ ผลกระทบจากการขยายการผลิตปาล์มน้ำมัน ต่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เท่าเทียมและยั่งยืน ของชุมชนตำบลการะเกด

TOP