อาจารย์ มวล. เป็นที่ปรึกษางานวิจัย "ไม้แม่เหล็ก" ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ