ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ มวล. เป็นที่ปรึกษางานวิจัย "ไม้แม่เหล็ก" ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

บทความวิจัยเรื่อง Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood composites ของ น.ส. จุรีพร หนูดำ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีมี ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials ปีที่ 20 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม 2556 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดย Nonferrous Metals Society of China ประเทศจีน ร่วมกับ Springer-Verlag ประเทศเยอรมนี มีค่า ISI Impact factor 0.691
 
ไม้แม่เหล็ก (Magnetic Wood) เป็นแนวคิดที่เสนอโดย Hideo Oka, Iwate University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งการผลิตเป็นสามประเภทคือ Powder type ที่อัดผงแม่เหล็กเข้ากับเศษไม้ขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้อัด, Coating type ที่ใช้การทาเคลือบชั้นแม่เหล็กบนผิวหน้าไม้ และ Impregnateก type ที่ใช้แม่เหล็กเหลว (Ferrofluid) อัดเข้าท่อลำเลียงของไม้ แต่การประยุกต์ใช้ไม้แม่เหล็กเป็น บอร์ดดูดติด บอร์ดให้ความร้อน และ ผนังกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยังไม่ได้เป็นที่นิยมกว้างขวาง และมีการวิจัยเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น
 
การวิจัย "ไม้แม่เหล็ก" ในประเทศไทยริเริ่ม โดย ผศ.ดร. นิรันดร มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งต่อยอดการรีไซเคิลแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์เก่าจากโครงงานของ นายภูริพัฒน์ เลิศสุริวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ที่มี อ. ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแนวคิดนี้นำไปสู่วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของ น.ส. จุรีพร หนูดำ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร. วัชรี รัตนสกุลทอง และ ผศ.ดร. พงศกร จันทรัตน์) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผศ.ดร. นิรันดร และ รศ.ดร. ชิตณรงค์) ร่วมเป็นที่ปรึกษา โดยผสมผงแม่เหล็กที่บดได้กับแลคเกอร์ แล้วใช้ทาผิวไม้ยางพารา ส่งผลให้แสดงสมบัติแม่เหล็กได้
 
บทความวิจัยเรื่อง Magnetic properties of NdFeB-coated rubberwood composites ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials ปีที่ 20 เล่มที่ 1 หน้า เดือนมกราคม 2556 ซึ่งเป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดย Nonferrous Metals Society of China ประเทศจีน ร่วมกับ Springer-Verlag ประเทศเยอรมนี มีค่า ISI Impact factor 0.691

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s12613-013-

TOP