อาจารย์ มวล. เป็นที่ปรึกษางานวิจัย "ทุเรียนอบกรอบ" ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ