ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด) ประจำคลินิกกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒๕๕5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด) สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายอัครเดช คงขำ

TOP