ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMSจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "WMS ระบบการบริหารคุณภาพ" โดย ดร.ฐานิษฐ์ ทินนาม

การบริหารคุณภาพเป็นกระบวนการในการจัดการที่มีหลายขั้นตอน มีหลากหลายเทคนิค ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือทางด้านการบริหารจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของธุรกิจและองค์กร ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคต่างๆ สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท WMS จึงเชิญ ดร.ฐานิษฐ์ ทินนาม มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "WMS ระบบการบริหารคุณภาพ" ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม และวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 209
 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

TOP