ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2555 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวขนิษฐา รักษาสังข์
002 นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล
100 นางสาวธนัญชนก ชื่นเชื่อม

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
วลัยลักษณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และ/หรือ
ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 


TOP