ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพฯ