ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ประจำคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบปฏิบัติความสามารถทางคอมพิวเตอร์ประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/๒5๕5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. รายชื่อ
009 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยสุวรรณ
011 นางสาวปานรวี รักดี

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP