ข่าวทั่วไป

๒ เมษายน วันมรดกไทย

          มรดกไทยไกรเกริกเบิกทั่วหล้า งามตางามใจไหนจะเหมือน
ต่างชาติหลั่งไหลใฝ่มาเยือน กลับแล้วมิลืมเลือนเตือนตาใจ
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าหญิง เป็นขวัญมิ่งชูมรดกวัฒนธรรมฉ่ำสดใส
มรดกไทย มรดกธรรม ล้ำวิไล อยู่คู่ไทยคู่ประชาคู่ธาตรี
          ๒ เมษายน วันสมเด็จพระเทพฯ ราชสมภพ ขอน้อมนบพระจอมปิ่นชินสีห์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหิทธิกล้าไตรธาตรี ดลพระบรมราชกุมารีเอกองค์ทรงสุขเทอญ
   
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
ศุกร์ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

 


TOP