ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556

 
นักศึกษา WMS หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ดีเด่นทางการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


 
ผลงานของนักศึกษา WMS หลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่ได้รางวัล คือ งานวิจัยเรื่อง "เงินปันผลและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์" โดย นางสาวนัสรา เหงี่ยมไพศาล นางสาวพรชนก พิมเสน นายมาโนชย์ บุญเกิด นางสาววัลภา พูลสวัสดิ์ นางสาวศิริพร อาชวะสมิตร์ และนางสาวอาภาศรี หลีเหล็ก โดยมีอาจารย์ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 
ส่วนผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล คือ ผลงานเรื่อง "ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบนมือถือ" โดย นายอับดุลรอฮิม สามะ โดยมีอาจารย์จงสุข คงเสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าวเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2555 นายกิตติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ ก็ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาดังกล่าวมาแล้ว
 
นอกเหนือจากงานวิจัยดังกล่าว ในครั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยอีก 4 งาน ได้แก่
 
1. งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาโซ่อุปทานของโรงงานอิฐมอญ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดย นางสาวมยุรี ศรีนวล นายนครินทร์ จิตต์สวาท นางสาวธันย์ชนก บัวสวัสดิ์ นางสาวนารีรัตน์ นิพัทตระกูล และนางสาวนิภาภัทร ศรีสุข ซึ่งมีอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
2. งานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดย นางสาวภัทราพร ฐิโตประการ นางสาวจุฑามาศ ทองจันทร์ นางสาวปิยนาฏ ประสิว นางสาวจิราภรณ์ มีทรัพย์ และนางสาวพักตร์พิมล สุดเอียด ซึ่งมีอาจารย์ ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
3. งานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการใช้บริการบัตรกดเงินสด ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดย นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสุข นางสาววรรณสุดา สักมาศ นางสาววราภรณ์ เดชหุน นางสาวจริยา หยูทองคำ นางสาวจิราวรรณ สุขชู และนางสาวกมลชนก แก้วมณี ซึ่งมีอาจารย์ ดร. ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
4. งานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" โดย นายเจนตะวัน สามัคคีธรรม นางสาวทิวารัตน์ จุลเทพ นางสาวบุญญารัตน์ วรรณโชติ นางสาวปิยนุช ศิริวรรณ นางสาวอลิสา เพชรชิต และนายอวิรุทธ์ เจนปัญญาสกุล ซึ่งมีอาจารย์นลินี ทินนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

TOP