ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยพุทธสถานมโนธรรมแห่งสุจริต กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พุทธสถานมโนธรรมแห่งสุจริต (อาคารร้าน KJM กาแฟสด ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อ.ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต โทร. 089-7289766 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม)

กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP