สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย ๔ ภาค" มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง