ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) "Asian Studies Today: The Revival of Asia" "เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความสนับสนุนจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “Asian Studies Today: The Revival of Asia” “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย” วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจดูรายละเอียดกำหนดการได้ตามไฟล์แนบ

กำหนดการภาษาไทย / อังกฤษ
 

TOP