ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หมวดศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 37/๒๕๕5 ตำแหน่งอาจารย์ หมวดศึกษาทั่วไป สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 37/๒๕๕5 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
1. นางสาวนุชรี วงศ์สมุท
2. นางสาววริสรา สุกุมลจันทร์
3. นายปิยชาติ สึงตี
4. นางสาวจุไรพร จิตพิทักษ์
5. นายมนวัธน์ พรหมรัตน์
6. นางสาวสิริไพลิน สิงห์อินทร์
7. นายตฤณ ไอยะรา
8. นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน

2. รายละเอียดและกำหนดการสอบ
2.1 พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์
โดยการสอบนำเสนอบทความทางวิชาการในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1
2.2 สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ดังนี้
2.2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2.2 สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2

หมายเหตุ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ 2.1 จึงจะมีสิทธิ์สอบตามข้อ 2.2


TOP