มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ดูงานส่วนอาคารฯและงานทะเบียนนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์