ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การศึกษาสู่อาเซียน: มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การศึกษาสู่อาเซียน: มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

08.00 - 08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 - 09.00 น. อธิการบดีกล่าวเปิดงาน
09.00 - 09.50 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ปาฐกถาพิเศษ "อาเซียน: ใกล้กันหรือใกล้ชิด"
09.50 - 10.40 น. รศ.ดร สุวรรณา สถาอานันท์ บรรยายพิเศษ "จินตนาการคือบทสนทนาว่าด้วยโลกที่เป็นไปได้: ข้อเสนอจากพระพุทธองค์และขงจื่อ"
10.40- 11.30 น. ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร บรรยายพิเศษ "ฉันคือใครในอาเซียน: สู่วิธีวิทยาแบบเพื่อนบ้านศึกษา"
11.30-12.00 น. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00- 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย
- "มองอดีตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจปัจจุบันอาเซียน" อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทอง อาจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ อาจารย์ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
- "รู้จักเพื่อน รู้จักเรา: ภาษาและวัฒนธรรม" ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี อาจารย์คมสัน สโรชวิกสิต อาจารย์เหงียน ถิ เจียม
- "บ้านเพื่อน เพื่อนบ้าน: การเมืองว่าด้วยพรมแดน ชาติพันธุ์และคนชายขอบ" ผศ.ดร. ฐิรวุฒิ เสนาคำ อาจารย์สิริพร สมบูรณ์บูรณะ อดิศร เกิดมงคล
- "ใจเขา ใจเรา: คติ ความเชื่อ ศาสนาและปรัชญา" Dr. Alexander Horstmann ดร.รชฏ สาตราวุธ อาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์
- "อ่านเอาเรื่อง: สังคมและการเมืองวัฒนธรรมในวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย" อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์สุวิทย์ มาประสงค์ ตัวแทนจากสมาคมนักประพันธ์แห่งชาติมาเลเซีย (PENA)
15.00 - 15. 15 น. พัก
15.15 - 17.00 น. นำเสนอประเด็นกลุ่มย่อยในที่ประชุมใหญ่
   
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
08.30 - 09.20 น. Dr. Roosfa Hashim, Special lecture "General Education: The Malaysian Experience"
09.20 -10.30 น. "ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป" ดร. เลิศชาย ศิริชัย ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน ดำเนินการอภิปราย
10.30 - 10.50 น. พัก
10.50 - 12.00 น. "ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเปิดประตูสู่อาเซียน" ดร.วรรัตน์หวานจิตต์ ดำเนินการอภิปราย

TOP