ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การศึกษาสู่อาเซียน: มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"