ประกาศรับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารบรรณสารฯ จำนวน 2 ร้าน