ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารบรรณสารฯ จำนวน 2 ร้าน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 2 ร้าน ทั้งนี้ผู้สนใจที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารแบบคำร้องเสนอให้บริการได้ที่ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-384000 ต่อ 3732-3 , 3735-7 หรือ 075-673732-3 , 673735-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ยื่นแบบคำร้องในวันที่ 7 มีนาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 11 มีนาคม 2556

TOP