ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มรภ.รำไพพรรณี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 คน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานบริหารบุคคล ระบบงานการเงินและบัญชี ระบบรวมบริการประสานภารกิจ และระบบงานกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์

TOP