ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕๕6 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕๕6 ลงวันที่ 2 มกราคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ

1.1 อาจารย์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก
นางสาวคะนึงนิตย์ ชูช่วย
1.2 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
นายสมชาย สวัสดี
1.3 อาจารย์ สาขาบริหารเภสัชกิจ
นายธนะวิชช์ ปานน้อย
1.4 อาจารย์ สาขาเภสัชเคมี
นายนมนต์ หิรัญ
1.5 อาจารย์ สาขาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์สอบ
1.6 อาจารย์ พรีคลินิก (สาขาสรีรวิทยา/พยาธิวิทยา/พิษวิทยา)
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์สอบ

2. รายละเอียดการสอบ

2.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที
2.2 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP