ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบขีดหมวก-เข็มสถาบันแก่ ว่าที่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์