ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบขีดหมวก-เข็มสถาบันแก่ ว่าที่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์

 


 
  
 
          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีดหมวก-เข็มสถาบัน พยาบาลวลัยลักษณ์ ให้แก่นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 12 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 63 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตลอดจนผู้ปกครองของว่าที่บัณฑิต รวมทั้งสิ้นกว่า 800 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
 
         โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของสำนักวิชาดังกล่าว ได้ร่วมกันมอบขีดหมวกพยาบาลสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ผู้หญิง และมอบเข็มสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ผู้ชาย พร้อมทั้งมอบหมวกพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้หญิง และมอบเข็มสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ชาย
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับความสำเร็จและความก้าวหน้าของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ทุกคน โดยพิธีมอบขีดหมวก/เข็มสถาบันนี้ เป็นการบอกให้รู้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ เหลือแต่การสอบให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ์ที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้ หากสอบผ่านทุกคนก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยสมบูรณ์ 
 
         ขอให้ทุกคนตั้งใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในครั้งนี้อย่างเต็มที่ นอกจากเพื่อตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นชื่อเสียงของสถาบันอีกด้วย ในส่วนของการเข้ารับหมวก/เข็มของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เป็นการแสดงให้รู้ว่า  ในปีการศึกษาหน้า นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปเรียนรู้การเป็นพยาบาลในสถานการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนรู้จากผู้ใช้บริการ เพื่อน รุ่นพี่และผู้ร่วมงานอื่นๆ 
 
         ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ มั่นใจว่านักศึกษาคงได้เรียนรู้ทั้งด้านของการเป็นคนดีและการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีของสังคม โดยสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำ คืองานการพยาบาลเป็นงานที่ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพึ่งพาตนเองได้ในด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ คือเป้าหมายของการพยาบาล หากสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายนี้ จะรับรู้ได้ถึงความสุข ความมีคุณค่าของตนเองและของวิชาชีพการพยาบาล  อย่างไรก็ตาม คณาจารย์ในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกคน ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในการดำเนินชีวิตส่วนตัว การเรียน และการทำงาน
 
         นอกจากพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแล้ว ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและการทำงานของนักศึกษาพยาบาล ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาล “พยาบาล-ผู้นำทางสุขภาพของท้องถิ่นและสังคม  Nurse-A Local Health Care Leader”  โดยมีการเสวนาในหัวข้อ  “ความคาดหวังของสังคมและหน่วยงานต่อพยาบาลใหม่ผู้เริ่มปฏิบัติงาน”   หัวข้อ “พยาบาลผู้นำสุขภาพของท้องถิ่น: การรื้อสร้างและปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดทางการพยาบาลในอนาคต” หัวข้อ “การเป็นผู้นำทางคลินิก: หลักฐานความสำเร็จจากผลลัพธ์ผู้ป่วยและการพัฒนาองค์กร” และหัวข้อ“ผู้นำรุ่นเยาว์: ความหวังใหม่ของพยาบาลวลัยลักษณ์” 
 
 
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP