สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2556