ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2