ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดจำหน่ายร้านผลไม้ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหารได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บริเวณพื้นที่ชั้น 1 ภายในอาคารบรรสารและสื่อการศึกษา

1. นางสาวชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว ผ่านการคัดเลือก
2. นางสาวสุธิดา จุทิ่น สำรองอันดับ 1
3. นายสุดใต้ ดีทองอ่อน สำรองอันดับ 2

บริเวณพื้นที่ชั้น 2 ภายนอกอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

1. นางสาวศิริรัตน์ ศิริสุข ผ่านการคัดเลือก
2. นายศุภณัฐ เค้าไพบูลย์ สำรองอันดับ 1
3. นางสาวสุภาณี เสนขวัญแก้ว สำรองอันดับ 2
4. นายศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์ สำรองอันดับ 3

ขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาติดต่อที่ งานร้านค้าร้านอาหาร ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) เพื่อดำเนินการทำสัญญาและเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


TOP