ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา