ข่าวเด่น

พระมหาสมปองบรรยายธรรมให้นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์

   
  

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ อาศรมวัฒธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา โดยได้นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมาบรรยายธรรม ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังกว่า 1,500 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
 
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ
 
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร เป็นพระวิทยากรผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ในการถ่ายทอดธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนที่ผลิตผลงานและหนังสือออกมาอย่างต่อเนื่อง
 
การบรรยายธรรมในครั้งนี้ พระมหาสมปองได้หยิบยกปัญหาทั่วไปของวัยรุ่น อาทิ ปัญหาความรักของวัยรุ่น ปัญหาอบายมุขต่างๆ การวางตัวให้เหมาะสมของวัยรุ่นชายและหญิง การวางแผนอนาคตของตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องมีการคิดและลงมือทำ ทั้งนี้ได้แฝงแง่คิดเข้าไปในเนื้อหาการบรรยาย พร้อมทั้งสอดแทรกมุขตลกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย น่าสนใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก
 
ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP