ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หมวดศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ  ครั้งที่ 37/2555   ตำแหน่งอาจารย์  หมวดศึกษาทั่วไป  สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่งและสังกัด

ชื่อ-สกุล

สำรอง

อาจารย์ หมวดศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์

นายมนวัธน์  พรหมรัตน์

นายตฤณ  ไอยะรา

 


TOP