ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ต้อนรับ Dr. Fang-Pang Lin National Center for High-Performance Computing, Taiwan ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต