ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 16/2555 ตำแหน่งนักวิชาการ  สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  จำนวน 1 อัตรา   และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้
            002  นางสาวพัชรสรณ์  ศิริรักษ์
            003  นางสาวธีรอาภา  บุญจันทร์
            100  นางสาวศิรินุช  ครุฑธกะ 
 
           มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ในวันที่ 30 มีนาคม 2556  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช   โดยมีกำหนดการดังนี้
      -  เวลา 09.00-11.00 น.  สอบวิชาคอมพิวเตอร์  (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้แก่  MS Word, MS Excel และ  MS PowerPoint)
      -  เวลา 12.00-14.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (เขียนสรุปประเด็น 
 
สรุปความ  และเขียนบทความ)
      -  เวลา 14.00-16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ (Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing)
      -  เวลา 16.00-17.00 น.  สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง(ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม)

TOP